Heer van de afgewekenen

Lucifer was de eerste die van Gods aanwezigheid afweek. Hij inhuldigde de afvalligheid in de wereld toen er maar één man en één vrouw op de hele aarde was. Hij is de essentie van de zonde, heeft in de hemel gezondigd en heeft met de engelen onderhandeld. Mijns inziens heeft hij hun de conditie gegeven om aangeboden te worden in plaats van aanbidders te zijn, en hij sleepte hen met Hem mee.

“Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God…” (Ezechiël 28:16)

Zo werd Lucifer de heer van de afgewekenen. Verdreven uit de hemel, viel hij hier op aarde en besefte al snel dat de slang het meest scherpzinnige (sluwe) dier was, en gebruikte de slang om de mens ook weg te slepen van de aanwezigheid van God, zoals hij in de hemel deed.

“Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.” (Genesis 3:3-4)

Vandaag de dag heeft de heer van de afgewekenen velen van de aanwezigheid van God kunnen afkeren, met behulp van het plezier van het vlees, de ijdelheid, de kleur van de wereld, enzovoort.

Wanneer een dienaar van God, lid, helper, pastor of bisschop zich opnieuw overgeeft aan de opzettelijke zonden, wordt hij opnieuw een slaaf (dienaar) van de heer van de afgewekenen.

De zonde is een offerande die wordt aangeboden aan zijn ‘heer’. Bijvoorbeeld, in een tijd waarin iemand in overspel verkeert, is het alsof hij zijn lichaam, geest en hart aanbiedt als een levend offer aan de leider en auteur van alle menselijke zonde.

“Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.” (Johannes 8:34)

Voor degenen die door de duivel zijn gekidnapt en vandaag in gevangenschap zijn, echter deze situatie niet accepteren en zich willen bevrijden, is er nog een kans. Onze Lieve Heer zei:

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

Er zijn echter mensen die zonen van de heer van de afgeweken werden, door hem geadopteerd, dit zijn degenen die het DNA van zijn heer hebben ontvangen, oftewel, ze hebben zijn karakter. Ze doen hetzelfde als hun vader in de hemel deed: “Ik ga, maar ik zal niet alleen gaan, ik zal zoveel mensen slepen die naar me luisteren.”

De zonen van de heer van de afgewekenen zijn weggegaan, ontwikkelden een dodelijke haat tegen degenen die door God werden gebruikt om hen te helpen, en leven vierentwintig uur per dag om de ogen en harten van de slordigen met hun geestelijk leven te besmetten. Voor de zonen van de heer van de afgewekenen is dit vers uit Hebreeën 6: 4-6.

Let op, helpers en alle anderen met betrekking tot:

“…geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:2-5)

Dit is de begeleiding die van de Heilige Geest door Zijn Woord komt naar u die uw behoudenis tot het einde wenst te behouden: vlucht voor hen!

God zegene u en behoedt u.

Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches