Het is niet goed dat de mens alleen is…

Ik geloof dat toen Hij dat zei, dacht de Heer aan wat het zou betekenen om een ander wezen te maken om het eerste compleet te maken. Hoewel beide perfect geschapen werden,  zouden ze, zelfs zo, zonder het partnerschap niet compleet zijn.

Het huwelijk typeert het verbond tussen de Schepper en het schepsel. De man vertegenwoordigt de Heer en de vrouw Zijn kerk.

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.” (Markus 10:7-8)

Door een verbond met God aan te gaan, worden de mens en God één Geest. Evenzo, wanneer er een vereniging van man en vrouw is, worden de twee één vlees.

Daarom werd het menselijke schepsel geschapen om twee huwelijken aan te nemen: het eerste huwelijk; tussen de menselijke geest met de Geest van God, resulterend in ÉÉN Geest met Hem.

Het tweede huwelijk; tussen zijn ziel met haar ziel, resulterend in één vlees.

“Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.” (1 Korinthe 6:17)

Volgens de Eeuwige is het huwelijk de meest heilige vereniging op aarde omdat het de Familie initieert, dat op zijn beurt het Huwelijk met God vertegenwoordigt, en daarmee de Allerheiligste Familie van God initieert.

Dat wil zeggen; het huwelijk van de mens moet een weerspiegeling zijn van het huwelijk met de Allerhoogste God.

De Heer beschouwt de Zijne als Echtgenoot. Oftewel, Verlosser, Verzorger en Beschermer.

Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.” (Jesaja 54:5)

De ontvangst van de Heilige Geest betekent het Zegel van het huwelijk met God.

Maar dit huwelijk hangt af van de totale overgave van het menselijke schepsel.

Het Zegel van God is alleen mogelijk na de overgave van de andere partij met geheel zijn kracht, zijn verstand en zijn ziel.

Er is geen andere manier: iedereen die met de Almachtige wil trouwen, moet van de wereld scheiden. Anders is het niet mogelijk.

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches