Laat er licht zijn!

“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” (Genesis 1:3)

Toen God zei: “Laat er licht zijn”, schiep Hij niet de zon noch de sterren, maar Hij schiep Zijn essentie, dat het licht is.
God manifesteerde Zijn grootheid op dat moment.

Wist u dat de gerechtigheid een van de kenmerken van het licht is?
Het licht is oprecht omdat het in een rechte lijn loopt, en draait er niet om heen.

En Hij schiep het licht om vervolg te geven aan al het andere.

Toen God zei: “Laat er licht zijn”, zei Hij: “Laat er gerechtigheid zijn.”

God schiep de gerechtigheid om de samenleving te organiseren, zodat mensen door deze gerechtigheid kunnen worden geïnstrueerd en zo elkaars rechten respecteren.

De onrechtvaardigheid is het moeilijkste ding om te verdragen in deze wereld.

Jezus zei:
“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6)

Het enige door God geschapen met een gevoel van gerechtigheid is de mens.
En God heeft welbehagen in hen die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid, oftewel, naar het licht.

Maar wanneer een persoon de gerechtigheid omzeilt, het licht probeert uit te doen, dan is het omdat hij van de onrechtvaardigheid, van de duisternis houdt, daarom lijdt hij onder de gevolgen.

Maar tegen degenen die volharden in het streven naar de gerechtigheid, zei Jezus:

“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:7-8)

Strijd, volhard!
Zelfs als de hele wereld tegen u is.
Zelfs als niemand in u gelooft.
Als u in uzelf en in God gelooft, zal de gerechtigheid in uw leven worden gedaan!

Bisschop Edir Macedo

Bisschop Edir Macedo

Als iemand dorst heeft…

"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
- Bisschop Edir Macedo

De Geest van de Waarheid

Dus wie zich overgeeft aan de Geest van God, wordt sterk, veerkrachtig, vol vrede en blijdschap.
- Bisschop Edir Macedo