Boodschap

De macht van het Woord van God

Wat is het WOORD? Wat kan het WOORD doen?

Laten we op het WOORD mediteren om het beter te begrijpen…

“Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd HET WOORD GODS. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers. En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees (Openbaring 19:10-21).

1 – Het leven van Jezus is de Geest van het WOORD (PROFETIE).
2 – HET WOORD is Trouw en Waar, oordeelt en strijdt voor gerechtigheid.
3 – HET WOORD heeft ogen waar vlammen van vuur uit komen en er zijn “vele koninklijke hoeden” of “alle autoriteit”.
4 – HET WOORD bekleedt zich met een kleed dat “geverfd” is met BLOED (Offer).
5 – De Naam van Jezus is het “WOORD VAN GOD”.
6 – Degenen die het WOORD volgen, worden een leger op paarden en kleden zich in het wit (Heiligheid).
7 – HET WOORD is een scherp zwaard om de “rebelse” naties te verwonden.
8 – HET WOORD wordt gehoed met een ijzeren roede.
9 – HET WOORD heeft een mantel waarop geschreven staat: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.
10 – HET WOORD heeft macht over de belangrijkste vijanden die de veroorzakers zijn van AL HET leed dat op de wereld is: de beest en de valse profeet.

“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.” (Johannes 15:7).

11- Als het WOORD in ons is, zal ALLES wat u wilt, gebeuren.

Met dank aan: Bisschop Randal Brito

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *