Boodschap

De offerande als getuige

God is Geest. Waarom heeft de Eeuwige Geest, Schepper van Hemel en Aarde materiële offerandes nodig van Zijn aanbidders? Wat betekenen de tienden en offerandes als ze in praktijk geen nut hebben voor Wie Geest is?

Ten eerste materialiseren de tienden en offerandes de gevoelens van de offerandegever voor God; Ten tweede zijn de tienden en offerandes getuigen bij het laatste oordeel van de offerandegevers.

Het Heilige Schrift zegt:

“Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was…” (Hebreeën 11:4).

Begrijp dat “hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was…” betekent dat vanwege de acceptatie van zijn offerande van offer, van Abel werd getuigd dat hij rechtvaardig was. De kwaliteit van zijn offerande maakte hem rechtvaardig in de ogen van God.

Met andere woorden, de offerande van Abel getuigt in zijn voordeel, verdedigt hem en was overvloediger dan zijn fouten. Oftewel, het maakte hem rechtvaardig. Daarom zijn er twee feiten om te overwegen in uw offerande van offer:

1 – Het was getuige van zijn verdediging op Aarde, omdat zijn hart juist was met Degene die Geest is. Dit is het pure geloof;
2 – Het werd hem tot getuige van verdediging in de Hemel op de dag van zijn beoordeling.

Kaïn en Abel symboliseren de twee soorten offerandes die voor God worden gepresenteerd. Geloof het of niet, maar bijbels gesproken uiten de tienden de trouwheid van de eerstelingen, en de offerandes materialiseren de oprechtheid van de liefde voor de HEER.

Zowel de tienden als de offerandes kenmerken de Zoon van God, Jezus Christus. Hij was de Offerande van God voor de Behoudenis van degenen die geloven. Als een Offerande, is Hij de Ware en Trouwe Getuige geweest van degenen die zich onvoorwaardelijk aan Hem overgeven. Daarom, hier op aarde, Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1Johannes 1:9), en maakt ons rechtvaardig voor de Vader.
En in de Hemel, voor Zijn Gerechtshof, zullen de offerandes de offerandegevers beschuldigen of verdedigen.

“Dit zegt de Amen, de trouw, en waarachtige Getuige (Jezus), het begin der schepping Gods… (Openbaring 3:14).

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *