Boodschap

De vervloekte rijkdom

Een vervloekte rijkdom of een rijkdom dat frauduleus verkregen is, brengt een vervloekte erfenis voort die resulteert in vervloekte erfgenamen. Wanneer een vloek geërfd wordt, raakt dit het financiële leven, de gezondheid, boven alles het liefdesleven, het huwelijk, de familie, het raakt alles. Er is geen geld, goud, huwelijk, kortom, niets dat de bevrijding van de vloek kan garanderen. Het is een boze geest met autoriteit over degenen die in de zonde leven. U kunt er alleen maar aan ontsnappen wanneer u een verbond met God maakt en Zijn Woord gehoorzaamt.

Wanneer de aankoop van goederen, materiële rijkdom of wat dan ook geassocieerd wordt met het kwaad, dan is het zeker dat de geesten van vervloeking de levens van hen die erbij betrokken zijn zullen domineren. Zoals de profetie zegt:

“Wee hem (de vervloekte) die onrechtmatig (door diefstal, corruptie en bedrog) gewin bijeenbrengt voor zijn huis (voor zichzelf en zijn gezin), om zijn nest te maken in de hoogte (om succes te garanderen), ten einde zich te redden uit de greep van het onheil!” (Habakuk 2:9).

Het is goed om aan de rijke man te denken die, nadat hij zeer voorspoedig was geworden, tegen zichzelf zei:

“….En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk” (Lucas 12:19).

Onmiddellijk corrigeerde de Here God hem, zeggende:

“Gij dwaas! in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?” (Lucas 12:20).

De waarheid is dat hoe groot de rijkdom van iemand ook moge zijn, als het op een onrechtvaardige of zondige wijze verkregen werd, het vervloekt zal worden. Zo een vloek zal in het leven van die familie voor alle generaties en voor altijd voortbestaan. Het is het gevolg van de zonde die door Adam en Eva kwam, en sindsdien heeft het de dood in alle generaties voortgebracht.

De geest van de vloek, is de geest van de zonde, van onrechtvaardigheid, van rebellie tegen het Woord van God, maar de Geest van de Zegen is de Geest van Gerechtigheid, van Onderdanigheid en van gehoorzaamheid aan de Heilige Geschriften die de zegen en de bescherming tegen al het kwaad garanderen.

“… alzo zal een vloek, die zonder oorzaak is, niet komen” (Spreuken 26:2).

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *