Boodschap

Gezond Geloof VS Ziek Geloof

Het is indrukwekkend wat voor verschil een gezond en het welzijn van het Geloof in de levens van de mensen veroorzaken. Afhankelijk van de staat waarin zij zich bevinden, kunnen we een aantal mensen bergen zien verplaatsen en anderen naar de afgrond van nederlagen en vernietiging worden gesleept door zachte briesjes.

Dit gebeurt op wat voor plek dan ook, inclusief in de omgeving van de kerk van de Here Jezus. We zullen altijd de symptomen van beide staten van Geloof kunnen zien: de gezonde en de zieke.

Het gezonde geloof verandert de dodelijke dingen in mogelijke dingen en het zieke geloof doet het tegenovergestelde. Het maakt van een tijdelijke stilte, een storm, iets ernstigs en het herstelbare wordt een verloren zaak.

De gezonde vermindert de ernstige dingen tot niets en de zieke maakt de simpelste dingen die niet zo bedreigend zijn, groter. We hebben hier twee bijbelse voorbeelden voor:

“In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE, zeggende: Och, HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des HEEREN tot hem geschiedde, zeggende: Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN; En Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrie verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om Mijns knechts Davids wil” (2 Koningen 20:1-6).

“Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank aan zijn voeten; tot op het hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den HEERE niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering” (2 Kronieken 16:12-13).

Zien jullie het verschil?

De ziekte van Hizkia was dodelijk en die van Asa was ernstig, maar omkeerbaar! Wat bepaalde dat Hizkia nog 15 jaar leefde en Asa stierf met een ziekte aan zijn voeten, was de gezondheid van het geloof van een ieder van hen, want het “gezonde Geloof” van Hizkia liet niet toe dat hij zijn afhankelijkheid van God verloor, en het “zieke Geloof” van Asa duwde hem in de armen van de mens, want hij vertrouwde meer in de medici dan in God!

Vriend(in), hoe is de gezondheid van uw Geloof?

God zegent jullie uitermate!

Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *