Boodschap

God van aangezicht tot aangezicht

Jakob was de gezalfde eerstgeborene van zijn vader Isaac;
Jakob had de visie van de ladder waarvan de top tot in de Hemel reikte;
In dat visioen zag hij engelen de langs de ladder omhoog en omlaag gaan;
Jakob hoorde de Stem van de Heer bovenaan de trap;
Jakob werd welvarend en rijker dan zijn baas, Laban;
Jakob had tot dat moment elf zonen;
Jakob zag opnieuw het leger van engelen dat God had gestuurd om hem van voortdurende bescherming te verzekeren.

Welke reden zou Jakob hebben om voor zijn broer te vrezen?
De angst is een teken van schuld. Immers, degenen die dat niet doen, zouden niet moeten vrezen.

Wanneer de persoon vermoedelijk is verzegeld met de Heilige Geest en dezelfde geest van vrees en angst draagt, is hij op zijn minst bezeten door een bedrieglijke geest.

Hij kan zelfs een of ander succes als dat van Jakob hebben, maar de geest van angst laat u niet met rust zolang u uw slechte geweten niet voor God verwijdert.

Hoe kunt u de Geest van God hebben en de geest van angst? Is het mogelijk dat de Heilige Geest met de geest van angst kan leven in hetzelfde lichaam?

Hoewel Jakob Goddelijke visies en schijnbaar succes had, had zijn ziel toch geen vrede. Helaas is dit de toestand van de meesten die “gedoopt” zijn met de Heilige Geest. Zij hebben de geest van angst gedragen, omdat zij dezelfde zonde als Jakob hebben gedragen: het slechte karakter.

Toen hij hoorde dat Esau hem tegemoet zou komen met 400 man, “…werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede…” (Genesis 32:7

).

En hij riep de HEERE aan, zeggende:

“O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaak, Here, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en Ik zal u weldoen – ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden” (Genesis 32: 9-12)


De aanroeping

Jakobs wanhoop bracht hem ertoe om de God van zijn vaderen, Abraham en Isaak, aan te roepen. Deze wanhopige kreet hield geen leeg gevoel in, maar toonde een opstand met een fundament, want hij zei: Het was de Heer Die me zei terug te keren naar mijn land en naar mijn bloedverwant, en ik zal jou goed doen … Met andere woorden, de reden van mijn kwelling is omdat ik Uw Woord gehoorzaam. Ik ga diegenen tegemoet die mij willen vermoorden en ik heb geen enkele conditie om hen onder ogen te komen. Kijk naar mijn situatie! Mijn broer komt tegen mij met 400 oorlogsmannen. Wat moet ik doen ??…

Zelfs zo verliet de angst hem niet. Maar God gaf hem een aanwijzing: wat baat de familie, de rijkdom, de beloften van God en het recht van de eerstgeborene, als ik sterf?…

En hij bleef daar die nacht over.
“Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder Esau:” (Genesis 32:13

).

Alles wat hij had in ruil voor een leven van vrede en ver van angst.
Het geschenk bestond uit 200 geiten; 20 bokken; 200 schapen en 20 rammen; 30 kemelinnen met hun nakomelingen, 40 koeien en 10 jonge stieren; 20 ezels en 10 veulens. Ware schat in termen van die tijd in de woestijn.

 “Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over; hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde” (Genesis 32: 22-23

).

 

Vanaf dat moment bleef hij alleen en zonder iets, in totale afhankelijkheid van het Altaar.

Toen verscheen de Engel van de Heer aan hem en transformeerde hem, en hij kon belijden:

“Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven” (Genesis 32:20).

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *