Boodschap

Weten of voelen?

Wat hebben het hart en de duivel gemeen?

Beide zijn bedrieglijk en slecht.

“Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9)

Jezus spreekt over het hart als een bron van slechte gedachten.

“Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen” (Matteüs 15:19).

Paulus behandelt de werken van het vlees als de gedachten van het hart:

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21).

Het hart en het vlees zijn hetzelfde. Werken van het vlees en gedachten van het hart resulteren in hetzelfde. We kunnen zeggen dat de geborenen uit het vlees en de geborenen uit het hart dezelfde zijn.

De mensen die uit het hart zijn geboren, werden voortgebracht uit emotie op dezelfde manier dat de geborenen uit het vlees werden voortgebracht door gevoelens.

Deze soort “christen” houdt van boodschappen die een sterke beroep doen op de emoties. Ze houdt van liefkozingen van de pastor. Ze houdt ervan om te verschijnen, ze houdt van complimenten, erkenningen en lofprijzingen. Als dit er niet is, wordt het vurige hart verdrietig en verlaat zelfs het geloof…

De geborenen uit vlees zijn puur emoties. In de kerk voelen zij zich goed, maar buiten de kerk voelen zij zich koud in het geloof.

Ze leven van wat ze voelen of niet voelen. Daarom kunnen zij zichzelf niet overwinnen, laat staan de wereld.

Ze worden bedrogen door het geloof dat uit het hart komt. De tijd toont de frustraties. Wat uw geloof begeleidt zijn de gevoelens en niet de Bijbel.

Uw geloof werd geboren uit het hart en werd overweldigd door gevoelens. Daar groeide het en bleef het gevoed worden.

Een emotioneel advies, emotioneel muziek, emotionele dienst, emotionele lofprijzingen, kortom, uw geloof is puur vrucht van gevoelens. Alleen schuim. Het is nooit in staat om het Woord van God te gehoorzamen, verdrukkingen, verzoekingen en beproevingen van de woestijn te confronteren.

Dit soort geloof heeft geen moed de zwaard te nemen en het te verdedigen. Hij verdedigt zijn kerkgenootschap, de pastor, maar nooit zijn geloof.

Zijn lafheid accepteert alles, behalve om te strijden. Het accepteert zelfs een partnerschap met het kwaad, alleen maar om het niet te confronteren.

Het geloof van het hart is als cosmetica. Het smelt in de hitte van de strijd. Hij bedekt de oren bij het geluid van de bazuin en ontsnapt aan het geschreeuw van de oorlog.

Hoe kan de Geest van God op zulke mensen rekenen?

Religies en religieuze mensen zijn zo. Bewust of onbewust werken ze samen met de hel.

Veel mensen houden het geloof warm met de emotie; anderen met de koudheid van de traditie. Maar er zijn ook degenen die niet stinken, noch ruiken, ze zijn lauw.

Echter, in tegenstelling tot de sensaties van het religieuze geloof, komt het intelligentie geloof. Het geloof dat denkt, overweegt, overpeinst en evalueert.

Dit geloof, gelooft dat God niet kan liegen, noch intrekken wat Hij heeft beloofd. Dat Hij precies zal doen zoals Hij beloofde.

Zo’n kwaliteit van geloof kijkt niet naar de omstandigheden, niet naar achteren, noch opzij. Het gaat altijd naar voren, kostte wat het kost.

Als voorbeeld hiervan, gebruikte apostel Paulus zijn intelligente geloof gecombineerd met de gedachtes van God. Hij liet een waardevol advies achter:

“…maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel…” (Filippenzen 3:14).

Tegen Timotheüs zegt hij:

“… ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag” (2 Timoteüs 1:12).

Hij wist in Wie hij geloofde en voelde niet in Wie hij geloofde.

En nu, lezer(es)? Weet u (intellect) of heeft u gevoeld (hart) in Wie u gelooft?

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *