Wat is de campagne?

bmBisschop Macedo (BM)
Het geloof in de Here Jezus gaat niet samen met mislukkingen en de overtuiging met betrekking tot Zijn beloftes is zo diep dat zelfs de dood het niet kan weghalen. Wie geloof heeft, strijdt om meer dan een overwinnaar te zijn. Als wij geloof in God hebben, dan zal alles mogelijk worden. Hoe? Door op dezelfde manier te handelen als het volk van Israël, door dezelfde acties te ondernemen die zij ondernamen. Zodoende zal de persoon die met zijn gehele kracht in de God van Abraham gelooft, niet accepteren om een slechter leven te leiden dan wat door Hem werd beloofd in de Heilige Geschriften. Dat is het voorstel van de Campagne van Israël.

Voor wie is het voorstel van de Campagne van Israël?
BM
Het offer tijdens de Campagne van Israël is niet voor avonturiers en ook niet voor degenen die willen proberen om een verbetering in hun leven te zien, maar het is wel voor degenen die bereid zijn om te offeren. De Here Jezus gaf Zijn leven voor ons; als wij de volheid die Hij ons aanbiedt willen veroveren, dan dienen wij op dezelfde manier ook bereid te zijn om ons leven te offeren. Mozes moest van Egypte vluchten en zich in Midjan vestigen. Toen hij bij het huis van Jetro, zijn schoonvader, kwam, had hij niets om aan te bieden behalve zichzelf. Maar het was juist deze “man die niets had”, een vluchteling, eenzame, zonder huis noch plaats, waarvan God een leider, wetgever, staatsman, profeet, verlosser en redder van de natie van Israël maakte. Dus het voorstel van de Campagne van Israël is voor degenen die het Altaar willen beklimmen en zichzelf als een offer willen aanbieden. Dezen zullen zeker weten gezegend worden.

Wanneer kunnen we zeggen dat we echt geofferd hebben?
BM
Wanneer het offer heel erg veel pijn doet, tot het punt dat wij ons eenzaam voelen, zonder dat wij iemand hebben met wie wij de angst kunnen delen die er aan voorafgaat. Het ware offer doet ons totaal in de afhankelijkheid van God leven; en alleen de persoon die echt in de beloftes gelooft, die in Zijn Woord bewaard zijn, is in staat om te offeren. Offeren houdt namelijk meer in dan alleen maar een bepaalde hoeveelheid geld op het Altaar te leggen; het houdt in om zichzelf te offeren om de wil van de Allerhoogste te doen.

Waarom kunnen wij niet elk willekeurige offer maken?
BM
Tijdens de Campagne van Israël gebruiken wij ons geloof om de aandacht van God te trekken. Hierdoor kan er niet zomaar iets aan de Heer aangeboden worden. Het moet iets speciaals zijn, iets dat een speciaal offer representeert. Echter, niet allen beschikken over hetzelfde geloof. Begrijp dit goed: terwijl sommigen het geloof hebben om vlees te eten, hebben anderen het geloof om groenten te eten. Op dezelfde wijze, zouden wij kunnen zeggen dat het vermogen van een persoon niet hetzelfde vermogen is voor iedereen. Iets wat weinig is voor een persoon kan veel zijn voor een ander en zodoende zijn ware offer vormen. Zoals er in de Bijbelse passage staat: “En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp… Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben” (Marcus 12:42-43). Zodoende bestaat er niet een offer dat klein of groot is; een ieder heeft zijn eigen offer. Bovendien hangt de handeling om wel of niet te offeren exclusief af van het geloof van elke persoon.

Wat moet men doen nadat men participeert aan dit voorstel van geloof?
BM
Het geloof in God behouden en Zijn handeling afwachten zonder te twijfelen of te mompelen. U kunt de zekerheid hebben dat uw wonder zal plaatsvinden. Het zaad werd geplant, nu moet men volharden en waken zodat met de visie niet verliest. Vaak gebeurt het wonder niet onmiddellijk, het hangt van het geloof af. Het zijn niet weinig mensen wiens geloof afkoelt, ze verwachten iets op magische wijze, maar ze vergeten dat God geen tovenaar is.

Garandeert de handeling van het offeren de behoudenis?
BM
Nee. U kunt veel zegens bereiken door middel van offers. Echter, de eeuwige behoudenis vindt alleen plaats wanneer iemand Jezus werkelijk aanneemt als de Heer van zijn leven. Bovendien is het noodzakelijk dat de persoon volhardt, strijdt en waakt om in de hemelse genade te blijven. Alleen degenen die de Here Jezus volgen zijn gegarandeerd van de eeuwige behoudenis.