Boodschap

De gave verrachten

blauw“Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten” (1 Timoteüs 4:14).

De reden waarom veel helpers vallen in hun bediening is het feit dat zij, gedurende de maanden en jaren dat zij het Werk van God doen, de “GEESTELIJKE KANKER” genaamd nalatigheid en zelfvoldaanheid toelaten om in hun hart te komen, waardoor zij aan de meest belangrijke gave in de wereld, wat de gave van het geloof is, geen aandacht schenken.

Merk op dat veel mensen verschillende gaven hebben gekregen, zoals de gave om medicijnen te bestuderen, wetten te leren, te kunnen managen, de gave om een sport uit te kunnen oefenen enz.

Wij hebben de gave gekregen van het geloof, genezing, zegens en vooral de gave om anderen te leiden om een ontmoeting met God te hebben (de nieuwe geboorte). Het is heel sterk, maar velen hebben het over het hoofd gezien. Als gevolg hiervan verliezen zij uiteindelijk zichzelf. Laten wij waken, zodat wij niet in deze valkuil van de duivel vallen.

Wij zijn niet normaal, wij zijn speciaal, omdat wij een gave hebben dat niemand anders heeft. De visie en begeleiding die wij ontvangen komt direct van de Heilige Geest.

Het geloof dat ons werd geopenbaard is, behalve het feit dat het alle machten van het kwaad kan vernietigen en een leven met beter kwaliteit kan veroveren, in staat om de eeuwige behoudenis te bereiken. Met andere woorden, het recht om voor eeuwig met Jezus te leven – Hij vertrok zodat Hij persoonlijk een hemelse woning voor ons kon voorbereiden.

Wat wilt u nog meer, help(st)er:

“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” (Johannes 14:1-3).

Help(st)er, zorg voor de gave die u hebt ontvangen voor de ontwikkeling van uw ziel, investeer erin omdat het eeuwig is. Op een dag uw ziel deze wereld verlaten en ik hoop en bid elke dag dat hij voor de glorie van de Here Jezus is. Maar als nalatigheid en zelfvoldaanheid tijdens uw dagen op deze Aarde overwinnen, dan zal hij helaas naar de afgrond van de duisternis heen gaan. Dit is niet het einde dat u wilt en nog minder het einde dat God voor u wilt, toch?

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb…” (Jeremia 29:11-14).

Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *