Wie is Jezus?

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
(Johannes 14.6)

Deze zin werd door de Here Jezus uitgesproken zodat de mens zou weten dat Hij is gekomen om onze Gids tot God te zijn. Maar om het Eeuwige Leven aan Gods zijde door te brengen is het noodzakelijk om de voetstappen van de Here Jezus te volgen door Zijn leringen in praktijk te zetten.

Helaas negeren of vergeten vele mensen het praktische deel van dit voorstel.
Gezien de staat van de maatschappij, zijn velen onderworpen aan illusies, immoraliteit en aan de zonde. Zelfs de religie van deze wereld leeft niet overeenkomstig het Woord van God leert. Kies voor de juiste weg, praktiseer de onderwijzingen van de Here Jezus voor een gelukkig leven en zie de manifestatie van Zijn glorie in uw leven.

Velen zoeken God op de laatste plaats en handelen alsof Hij een object is, enkel beschikbaar om gebruikt te worden wanneer het nodig is. Wie op zulke wijze handelt bereikt de Behoudenis niet die door Hem komt. Want hij zoekt Hem uit eigenbelang en niet met oprechte liefde. Maar God openbaarde ons een intelligent Geloof dat ons ertoe leidt de Here Jezus te erkennen als de Weg die ons tot Hem brengt. Op deze weg bestaan er noodzakelijke voorwaarden die God stelt om het eeuwige leven te bereiken.

Wie is Jezus Christus voor de mensen?

Betrouwbare informatie over de Jezus vinden we alleen in de Bijbel, het Woord van God. Vooral de getuigenissen van hen die met Christus hebben geleefd.

“ “Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen:
Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

(Mattheüs 16:13)

Het antwoord van de mensen lijkt veel op het type antwoord dat we vandaag de dag zien over wie de Here Jezus is…

“Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.”
(Mattheüs 16:14)

Oftewel, de mensen waren verward over wie Hij was.
Velen hadden hun meningen en de stem van het volk was niet de stem van God, want allen waren fout!
Vandaag de dag zeggen sommigen dat hij een profeet van God was, anderen zeggen dat hij een revolutionair was en er zijn anderen die zeggen dat hij slechts iemand was die de maatschappij wilde veranderen, maar hij faalde en werd daarom gekruisigd.

Maar Jezus vroeg Zijn discipelen wie zij dachten dat Hij was. Het antwoord van Petrus was correct, want de Here Jezus bevestigde het zelf…

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
(Mattheüs 16:16-17)

Graag presenteren wij u op een simpele manier wie Jezus is voor de Universele Kerk van Gods Rijk en allen die er deel van uitmaken (Bisschoppen, Pastors, Help(st)ers en Leden):

De Universele Kerk van Gods Rijk (UKGR) heeft de missie om hier op aarde in de voetsporen van de Here Jezus en zijn apostelen te treden:

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen..
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechter hand van God,
maar zij gingen overal heen om te prediken,, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.. Amen.”

Markus 16:15-20