De maand van de Eer voor de Vader

Als er iemand is die eer en respect verdient, dan is het God. Zonder Hem zou er immers niets bestaan.

Dit is bij iedereen bekend, maar helaas wordt dit slechts door enkelen erkend. In deze Bijbelpassage richt God zich tot degenen die Hem niet eerden:

“Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij?” (Maleachi 1:6)

God heeft deze woorden geregistreerd in het boek Maleachi, zodat een ieder hierover kan nadenken en voor zichzelf kan concluderen of u God werkelijk heeft geëerd, zoals Hij het van u verwacht. Wij mensen verwachten het beste van God, maar vaak zijn wij niet bereid om het beste aan Hem te geven.

Hoe kan iemand in deze tijd God erkennen en eren?

Wanneer u de tiende (uw eerstelingen) apart zet, laat u daarmee zien dat u God erkent als Heer over al uw bezittingen. Daarom zijn uw overwinningen het resultaat van uw afhankelijkheid van Hem.

Echter, God eren is niet beperkt tot het geven van alleen uw tienden. U dient Hem ook te eren met uw karakter, gedrag en daden, want dit zegt meer over wie u bent. Ware eer komt voort uit een beslissing om God bewust in alles te gehoorzamen.

Als u God in alles wilt eren en Hem de heerschappij over uw leven wilt geven, dan wil ik u laten weten dat we in de maand november de namen zullen verzamelen van allen die hebben besloten om God te eren. Uw naam zal worden geplaatst in “Het Boek van de Eer voor de Vader”. De namen van degenen die trouw zijn, zullen worden meegenomen naar Berg Moria in Israël, waar een gebed opgezegd zal worden ter gedachtenis aan allen die God op de eerste plaats zetten.

Als u God op de eerste plaats zet, hoe zal Hij dan ooit uw behoeften kunnen vergeten?

De maand van de Eer voor de Vader
Zondag 6 november om 10u

In Den Haag en in alle UKGR HulpCentra
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)