De Tocht naar Pinksteren

Op zondag 28 mei zullen we, in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum, de uitstorting van de Heilige Geest vaststellen over het leven van degenen die geloven.

De Bijbel verteld dat de Here Jezus Zijn discipelen de begeleiding gaf om op Pinksterdag bijeen te komen, zodat de Heilige Geest uitgestort zou kunnen worden over hun. Onder de vele discipelen die de Here Jezus had, zagen slechts 500 Hem na Zijn wederopstanding, maar niet alle 500 werden gedoopt met de Heilige Geest.

“En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” (Lukas 24:49)

“En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.” (Handelingen 2:1)

“Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.” (1 Korinthe 15:6)

Wat dienen wij op te merken:

 Er bestaat geen enkele zegen of verovering, die u kunt bereiken, die vergeleken kan worden met de doop met de Heilige Geest. Als wij kijken naar nu, zien wij dat er mensen zijn die geloof hebben om deel te nemen aan een gebedsketting in de kerk of aan een dienst. Ze hebben geloof om een bepaalde zegen of een bepaald wonder te ontvangen (dat bewijst dat de Here Jezus leeft). Maar tijdens deze 7 zondagen zullen degenen die boven alles de doop met de Heilige Geest wensen te ontvangen en begrijpen dat dit de voornaamste belofte is, zeker niet afwezig zijn.

Wilt u Hem ontvangen? Bereid u dan voor op deze grote dag.

De Tocht naar Pinksteren
Zondag 28 mei om 10u

In Den Haag en in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)