Helaas is het jaar 2020 gemarkeerd door de effecten van een pandemie, die veel schulden, werkeloosheid, faillissement, verslaving, een ongelukkige familie en meer ziekten met zich meebracht.

Als de Heer der Legermachten van Israël beval om op de bazuinen te blazen voor de oorlog, was de overwinning al gegarandeerd: “Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.” (Richteren 6:34)
Om deze reden liet de Geest van de Heer, in Gideon, hem op de bazuin blazen, om diegenen op te roepen die hetzelfde gevoel als hij hadden – van opstand, van ‘genoeg’ tegen ellende, tegen die afgoderij die niets oploste…

Er zijn verschillende vijanden die tegen u en uw hele familie opgestaan zijn​​, het jaar kan en hoeft echter niet zo te eindigen!

Zondag 21 juni zullen we blazen op de BAZUINEN, waarbij we de opstandigen, de vernederden, de ongelukkigen en allen die midden in de oorlog zitten, zullen oproepen!

“Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden.” (Numeri 10:9)

EN HET GELUID VAN DE BAZUINEN ZAL SYMBOLISEREN DAT:

De onderdrukten bevrijd kunnen worden!
De zieken genezen kunnen worden!
Gezinnen hersteld kunnen worden!
Schulden kwijtgescholden kunnen worden!
En al uw vijanden verslagen kunnen worden!

Mis deze zondag niet, want de Bazuinen zullen klinken in alle UKGR vestigingen van over de gehele wereld.

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.
* Tijdens de diensten mogen max 30 personen aanwezig zijn en u moet hierbij de 1,5 meter afstand in acht nemen. Wilt u meer weten? 
Klik dan hier.

Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Bel dan naar uw lokale pastor om uw plek te reserveren.
Voor u die het huis nog niet uit kan, u kunt de dienst live bijwonen via de volgende kanalen:

Facebook (Klik hier)
UKGR.NL 
(Klik hier)
Youtube 
(Klik hier)