Is er vergeving voor degenen die Jezus hebben gekruisigd?

Als er voor degenen die als de meest verachtelijke worden beschouwd, vergeving bestaat, laat staan voor uzelf. Het is een kwestie van Hem benaderen, oprecht berouw hebben en vragen om vergeving.

Ik heb een vraag om over na te denken en vervolgens voor uzelf dient te beantwoorden: Denkt u dat de mensen die de Here Jezus kruisigden, Gods vergeving hebben ontvangen? Als iemand van hun zich bekeerde, denkt u dan dat God hem vergaf? De Bijbel spreekt hierover in Handelingen hoofdstuk 2.

Er waren vijftig dagen voorbij gegaan sinds de dood van de Here Jezus. De Heilige Geest was op de apostelen in Jeruzalem neergedaald en er verzamelde zich een menigte op de plek waar ze waren. Petrus begon toen te prediken tot de Joden die daar waren.

“Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.” (Handelingen 2:22,23)

“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” (Handelingen 2:36)

Die mannen hoorden dat en kwamen tot de conclusie dat zij de Zoon van God hadden gedood. Kunt u zich het schuldgevoel voorstellen dat zij voelden?
De tekst zegt:

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:37,38)

Petrus zei tegen de mannen die Jezus aan het kruis hadden vermoord, dat zij zich konden bekeren en zich in het water konden laten dopen voor de vergeving van hun zonden. Niet alleen om vergeving te ontvangen, maar ook de Heilige Geest.

God bood de Heilige Geest aan, aan degenen die Zijn Zoon hadden gedood. Kunt u de omvang van Gods genade en vergeving begrijpen?

“Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” (Handelingen 2:41)

Dus natuurlijk was er een kans voor hen. Er zal altijd een kans zijn zolang er sprake is van bekering, doop in het water en gehoorzaamheid aan God. Daarom kan de Heilige Geest op iedereen komen die daar duidelijk voor kiest.

Dus als u een enorme schuld met u meedraagt ​​door uw zonden en denkt dat er geen vergeving voor u is, begrijp dit dan goed: wat u ook heeft gedaan, het was niet erger dan wat zij Jezus aan hebben gedaan. En als er vergeving voor hun was, is er ook vergeving voor u.

De vraag is dus niet of God u zal vergeven, de vraag is: heeft u berouw?

Want als er in u een diep berouw is en een verlangen om uw leven te veranderen, maakt het niet uit of u heeft gedood, gestolen, verkracht of welke  gruwelijke dingen u gedaan heeft. U dient uzelf te bekeren en uw leven aan God over te geven door uzelf in het water te laten dopen. Dit betekent de doop als gevolg van oprecht berouw en zo ontvangt u de vergeving van uw zonden en vervolgens kunt u een nieuw leven beginnen te leiden in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. U zult dan ook in staat zijn de gave van de Heilige Geest te ontvangen, verzoend te worden met God en een nieuw leven te hebben.

Bisschop Renato Cardoso