israelEen Portret van de Messias
Wat willen de Geschriften zeggen wanneer zij naar de kerk verwijzen als de bruid en Jezus als de bruidegom? Zou dit alleen maar opgeblazen taalgebruik zijn? Zou het alleen maar verwijzen naar Gods liefde voor Zijn volk? Inzicht in de oude Joodse huwelijkspraktijken helpt om de Geschriften te begrijpen. Het huwelijk is een portret van het verbond dat Jezus sloot en toont Zijn plannen om terug te komen voor Zijn bruid, de Kerk. Het volk van het Oude Israël begreep wat Jezus zou doen, omdat het het model van het huwelijk kende. De vergelijkbaarheid tussen het huwelijk en Christus en de Kerk wordt in Efeziërs 5:31-32 beschreven:
“Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.”
Het onderstaande is een samenvatting van de gebruiken van de verloving en de Joodse huwelijken in het verre verleden. Door middel van een vergelijking kunnen wij zien hoe Jezus het deel van de verloving vervult en hoe Hij het overige zal vervullen wanneer Hij Zijn verloofde, de Kerk, komt halen.
Huwelijken in het verleden: Het huwelijkscontract en de prijs voor de bruid.
Wanneer een jongeman in het Oude Israël met een jongedame wilde trouwen, dan bereidde hij een contract of een akkoord voor om aan de jongedame en haar vader te voorstellen. Het contract toonde zijn bereidwilligheid om voor haar te voorzien en het beschreef de voorwaarden waarin hij wilde trouwen. Het belangrijkste deel was de prijs voor de bruid – de waarde die de jongeman bereid was om te betalen om met haar te trouwen. De betaling moest aan de vader voldaan worden in ruil voor zijn toestemming. De prijs voor de bruid was normaal gesproken heel hoog. De zonen werden als waardevoller beschouwd dan de dochters, omdat zij fysiek meer in staat waren om te helpen bij de landarbeid en andere zware werkzaamheden. De prijs voor de bruid compenseerde de uitgaven van de familie om haar op te voeden en het toonde ook de liefde die de jongeman voor haar had – zij was heel waardevol voor hem! Hij zou naar haar huis gaan met het contract en zijn aanbod aan haar en haar vader presenteren.
Het deel dat Jezus vervulde: Het huwelijkscontract en de prijs voor de bruid
Jezus ging naar het huis van Zijn bruid (de Aarde) om Zijn huwelijkscontract te presenteren. Het huwelijkscontract dat door Jezus gepresenteerd werd, is het nieuwe verbond, dat de vergeving voor de zonden biedt voor het volk van God. Jezus betaalde de prijs voor Zijn bruid met Zijn leven. Toen Hij het brood brak, tijdens het Heilig Avondmaal, sprak Hij over de prijs die Hij aan het betalen was: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt…” (Lucas 22:19). Hebreeën 9:15 laat ons duidelijk zien dat Jezus als de prijs voor het nieuwe verbond stierf: “En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.” Andere Bijbelse verwijzingen zijn: 1 Korintiërs 6:19-20, 1 Petrus 1:18-19, Handelingen 20:28 en Johannes 3:29.
Het huwelijkscontract, het nieuwe verbond, wordt in het gehele Geschrift gevonden: “Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn… want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Jeremia 31:33-34).
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8