Blind, maar toch zag hij goed!

“Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.” (Lukas 18:35-43)

Door deze passage te lezen, is het mogelijk te begrijpen waarom veel mensen, inclusief dienaren en dienaressen van God, hun loopbaan niet voltooien, niet het geloof behouden en niet afmaken wat zij met God zijn begonnen.

Het antwoord is heel duidelijk: deze mensen verwachten en zoeken bij de mens de eer, de erkenning en het bovennatuurlijke dat alleen in God te vinden is. Het is een feit dat alleen degenen die meer van hen verwachten dan ze te bieden hebben, teleurgesteld raken in de mens.

En het probleem is dat ze in hun rusteloosheid voor erkenning uiteindelijk de mens dienen en niet God; ze creëren een grote verwachting bij mensen en, omdat ze niet de terugkeer hebben waar ze op hopen, raken ze ontmoedigd en worden vervuld met boze ogen. Ze rebelleren en verlaten het geloof.

Daarom zeg ik dat de blinde man in Jericho meer dan veel mensen zag, omdat slechts hij, onder de mannen, op de aalmoes wachtte en erom vroeg, aangezien dat het maximum was dat ze konden geven. De blinde verwachtte niet veel van hen, probeerde niet meer van hen te krijgen dan wat zij te bieden hadden!

Toen hij echter ontdekte dat het de Here JEZUS was die op dat moment langskwam, vroeg hij niet om aalmoes, maar vroeg om het WONDER, het Bovennatuurlijke, en hij deed het tot het punt dat hij volhardde in zijn aanroeping, omdat hij van Jezus wist dat hij veel meer kon verwachten, en dat is wat er gebeurde: onze Heer stopte en antwoordde hem!

Vriend, als u niet de meest ongelukkige onder de mens wilt zijn, stop dan met proberen uit de mens te halen wat alleen in GOD te vinden is!

God zegene u!

  • Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos

 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre