Een nieuw schepsel zijn is de grootste deugd!

Hoeveel mensen maken zich zorgen om iets of iemand te zijn in deze wereld, het hebben van vaardigheden en het behagen van anderen? In deze bezorgdheid verwaarlozen ze uiteindelijk de grootste deugd: EEN NIEUW SCHEPSEL WORDEN.

“Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.” (Galaten 6:15)

En hoe word ik een nieuw schepsel?

De Here Jezus maakte dit duidelijk aan Nicodemus met de volgende lering:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan… U moet opnieuw geboren worden.” (Johannes 3:5-7)

Ongeacht de plek waar iemand is geboren of wat zijn opvoeding was, als de persoon geboren is uit water en de Heilige Geest, behoort hij tot de familie van God. DIT IS HEEL STERK!

Hoeveel mensen doen er alles voor om tot een rijke familie te behoren? Stelt u zich eens voor dat u tot de familie van God behoort!

“Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God…” (Efeze 2:18-19)

Door de Heilige Geest, Die we ontvingen toen we een nieuw schepsel werden, worden wij één in Christus en met de Vader.

De Here Jezus drukte dit verlangen uit in een voorbede:

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn…” (Johannes 17:20-21)

Degenen die nu geloven in deze verkondiging van het woord, worden ook nieuwe schepselen en treden toe tot de familie van God.

Met dank aan: Pastor Alessandro Silva

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...