God is het Woord

God heeft vanwege Zijn Heilige karakter altijd het woord gekoesterd, zozeer zelfs dat ondanks de eeuwen die zijn verstreken, Zijn Woord dat aan mensen is gegeven geldig, trouw en onveranderlijk blijft. Hij maakt er een punt van om het te vervullen.

Daarom is er voor God niets belangrijker dan dat we mensen van ons woord zijn. Hij eist het van ons, omdat Hij nooit accepteert dat we twee woorden hebben.

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden. Er was geen contract, handtekening of notaris nodig, het woord was genoeg.

Velen van ons kunnen dit waarderen in onze ouders en grootouders. Helaas is deze deugd de laatste tijd verloren gegaan, en mannen hebben hun woord niet gehouden, ze zijn mensen geworden met een slecht karakter, die niet langer te vertrouwen zijn.

We kunnen dit zien in veel huwelijken, waarin ze beiden hun woord op het altaar gaven zeggend dat ze van elkaar zullen houden, dat ze elkaar trouw zullen zijn totdat de dood hen scheidt, dat ze in alle situaties samen zullen zijn, maar wat we zien is een toenemend aantal echtscheidingen. Dit laat zien hoeveel het woord van de mensen zijn waarde heeft verloren.

Maar God blijft hetzelfde, en Hij accepteert niet dat degenen die in Hem geloven mensen zijn zonder woord, ook al is dat woord  aan een ongelovige of zelfs aan een vijand gegeven, het maakt niet uit! Als we een belofte hebben gedaan, als we ons woord hebben gegeven, hebben we de plicht om dat woord na te komen.

In deze tekst kunnen we zien hoe God dit vereist:

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: Zeg toch tegen dat opstandige huis: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Zeg: Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel. Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem een verbond en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg, zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen, maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven bestaan. Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen? Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, in de woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem, midden in Babel, zal hij sterven! En de farao zal met een groot leger en een grote verzamelde gemeenschap in de strijd niets kunnen uitrichten, als men een belegeringsdam zal opwerpen en een schans zal bouwen om vele levens uit te roeien. Hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken, en zie, hij had zijn hand erop gegeven! Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zo waar Ik leef, voorwaar, Ik zal Mijn eed die hij veracht heeft en Mijn verbond dat hij verbroken heeft, op zijn hoofd doen neerkomen! Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem naar Babel brengen en daar met hem een rechtszaak voeren over zijn trouwbreuk, die hij tegenover Mij gepleegd heeft.” (Ezechiël 17:11-20)

Zie de verontwaardiging die God voelt bij degene die het gegeven woord onteert, bij degene die liegt en bedriegt.

De koning van Juda legde een eed af door de hand van de koning van Babylon, die zijn vijand was, te schudden om niet tegen hem in opstand te komen. Maar toen de koning van Babylon de rug toekeerde, verbrak de koning van Juda die eed, schond het verbond dat hij had gesloten en God werd boos op hem. Hoewel zijn redenen heel rechtvaardig en goed konden zijn – aangezien hij zogenaamd Jeruzalem wilde bevrijden – had hij zijn woord gegeven en kon hij niet terug in zijn woord.

God accepteerde dit niet, zelfs niet met een vijand, een ongelovige, stelt u zich dan voor wanneer we ons woord aan Hem beloven? Wat verwacht Hij van ons wanneer we Hem trouwheid en gehoorzaamheid beloven? En als we dat woord, dat voor Zijn Altaar werd gegeven, onteren, wat zit ons dan te wachten?

Mediteer erover, doe een zelfanalyse.

Als we met God willen wandelen, moeten we begrijpen dat God het Woord is en vereist dat we mensen van woord moeten zijn!

  • Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre