Verenigde kerk

“Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.” (Johannes 17:11)

Begrip:

De eenheid van de geborenen en verzegelden door God is wat een verschil maakt in de wereld. Ze zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld.

De scheiding of partijdigheid binnen de evangelische denominaties wijst op zelfzucht en dienaren van zichzelf. Hoe kan de Heilige Geest mensen inspireren te midden van verdeeldheid, wanorde en verwarring? Hij is geen God van verwarring.

In het gebed smeekt de Zoon aan de Vader om Zijn discipelen te beschermen tegen het gebrek aan eenheid.

Alléén de Geest van God is in staat om de kerk bijeen te houden in één geloof, één Geest, één gedachte en één doel.

Het Koninkrijk van God bestaat uit discipline. Als er geen discipline in de leden van het lichaam is, dan zullen de onreine en bedriegende geesten domineren.

Want net zoals God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één zijn, zo moeten de christenen ook zijn. Anders behoren ze niet tot de Here Jezus Christus.

Bisschop Edir Macedo