Waar het bedrog begint…

De grote afvalligheid waarin wij vandaag de dag leven, staat al, in kleine details, beschreven in de Bijbel. Een beetje geestelijk onderscheidingsvermogen is voldoende om de werkwijze van de duivel, niet alleen in de wereld, maar vooral binnen de kerken, te begrijpen.

Niet alle mensen beseffen dit, omdat de meeste mensen alleen op natuurlijke wijze naar de dagelijkse gebeurtenissen kijken. Het zijn degenen die uit God geboren zijn en door de Geest wandelen die de bovennatuurlijke ogen hebben om te onderscheiden hoe satan werkt en valstrikken zet.

“Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden.” (1 Timotheüs 4:1-2)

De bijbelse tekst zegt dat christenen zich afkeerden van het geloof door te luisteren naar de leer van demonen. Twee punten verdienen het om benadrukt te worden.

Ten eerste: “luisteren naar“. Het bedrog begint met wat er wordt gehoord. Net als in Eden sprak satan met Eva, en pas nadat ze die woorden had gehoord, accepteerde de vrouw het idee en zag ze dat de “vrucht goed en aangenaam voor het oog was”.

Net zoals het geloof komt door het horen van het Woord van God, begint de demonische actie in iemands leven bij de oren.

We moeten dus aandachtig zijn naar wie er spreekt en waar over gesproken word.

Weet u zeker dat de persoon die u hoort door de Geest van God spreekt? We moeten dit weten, omdat er geen middenweg is, of iemand wordt gebruikt door God of door de duivel.

Ten tweede: “naar wat duivelse geesten hun leren”. Het woord leer heeft de betekenis van onderwijzen, dus satan gebruikt de Bijbel om het verdraaide Woord te “onderwijzen”. En hij doet dit door middel van sommigen die zogenaamd van God zijn, maar hypocriete mensen zijn en die “leugenaars zijn waardoor hun geweten gevoelloos geworden.”.

Daarom kunnen we niet zomaar luisteren naar iedereen die rondom ons de Bijbel predikt. In de laatste dagen zullen velen een andere “Jezus” en een ander “Evangelie” prediken, dat niets te maken heeft met het ware Christendom.

De demonische lering wordt gekenmerkt door de faciliteiten die de weg ruim en de deur wijd maken, terwijl de Here Jezus precies over het tegenovergestelde sprak. De valse leer van de Schrift verdraait de ware betekenis van Gods genade. Alsof God niets eiste in ruil voor de redding van onze ziel. Gods genade leidt ons tot een toewijding aan Hem, wat inhoudt dat we afstand doen van onze eigen wil en ons hele wezen met oprechtheid op Zijn Altaar overgeven.

De duivel heeft zijn speciale boodschappers. Ze worden niet gebruikt om ongelovigen te misleiden, aangezien ze al in geestelijke blindheid verkeerd zijn. De ergste demonen werken om de kinderen van God van het geloof af te doen wijken.

Daarom kennen we zoveel oprechte en angstige mensen dat ze, door naar het kwaad te luisteren, hun geweten hebben verontreinigd en is het gevoelloos geworden voor de waarheid, die hun bevrijdt. Ze hebben hun gevoeligheid op zo’n manier verloren dat niets wat gepredikt wordt, het hart nog breekt.

Dus laten we op onze oren letten, want leven of dood kan erdoor binnenkomen!

  • Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

Hoeveel onrecht!

Gerechtigheid is een recht van de uitverkorenen, wat niet betekent dat het automatisch zal komen.