Ze werden niet gespaard en u?

De onreine geesten die vandaag mensen doden, stelen en vernietigen, waren op een dag, duizenden, miljoenen of miljarden jaren geleden, ik weet het niet, pure, heilige en trouwe engelen aan de Schepper.

Ze werden tot leven gebracht om als boodschappers van de Allerhoogste te dienen. Zij leefden in Zijn aanwezigheid, zij proefden van Zijn Licht en zij waren zelf licht in het Koninkrijk der Hemelen.

Vandaag, gedoemd tot de conditie van demonen voor alle eeuwigheid, vechten ze fel om hen, die willen erven wat ze hebben verloren, af te leiden.

Wat deden ze om de engelachtige natuur te verliezen?

Ze hebben gezondigd. Ze werden opstandig tegen de discipline van het Koninkrijk van God. Hierdoor bespaarde de Goddelijke Gerechtigheid hen niet. Hij gooide ze in de hel en bracht ze in de afgronden van de duisternis, wachtend op het Laatste Oordeel.

Conclusie: als God de opstandige engelen op dat moment niet bespaarde, zal Hij dan vandaag de opstandige mensen aan Zijn Woord besparen?

Hetzelfde gold voor de mensheid in de dagen van Noach. De Heer zag dat de mensen hun pad hadden gecorrumpeerd en besloot alle leven op aarde te beëindigen door de watervloed. Onder de duizenden mensen waren alleen Noach en zijn familie gered.

Die corrupte mensheid is niet gespaard gebleven, zal Hij de corrupte mensheid van vandaag besparen?

“Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.” (Genesis 18:20)

Nadat Hij ontdekte dat de inwoners de losbandigheid volgden, in hun vuile vleselijke hartstochten liepen, tot het punt om van seks een voorwerp van aanbidding te maken, naast hun perversiteiten, bracht de Heer vuur en zwavel op hen neer en veranderde hen in as als een voorbeeld voor hen die goddeloos zouden leven.

Waren daar geen onschuldige kinderen? Pasgeborenen? Dieren? Niemand ontsnapte aan dat Goddelijke oordeel, behalve Lot en zijn twee dochters. Zal Hij diegenen besparen die vandaag in een soortgelijke, en nog erger, situatie leven?

“Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven…” (2 Petrus 2:4-6)

Als de Almachtige de zondaars van het verleden niet heeft gespaard, hoe kunnen we dan ontsnappen, als we niet tot berouw komen tegenover zo’n grote redding die door Hem wordt voorgesteld?

  • Bisschop Edir Macedo

 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre