Tienden en huwelijk

Vanuit het oogpunt van het natuurlijke geloof heeft de tiende niets te maken met het huwelijk.

Maar vanuit het oogpunt van een bijbels of bovennatuurlijk geloof wandelen de twee samen.

De tienden zijn het begin van onze relatie met God.

Ze zijn de eerstelingen, de eerste vruchten of het eerste van alles in het leven dat we op het altaar plaatsen als erkenning van de soevereiniteit van de Here Jezus in ons leven.

Ze zijn het teken van het verbond, het pact of het huwelijk met Hem.

Een trouwring aan de vinger symboliseert een compromis met iemand. Evenzo symboliseren de tienden een compromis met God en typeren Jezus, Middelaar van het Nieuwe Verbond tussen de Schepper en schepsel. Hebreeën 9:15; 12:24.

De tiendegever wordt de tiende zelf op dezelfde manier dat Jezus de Tiende van God voor de mensheid was. Jeremia 2:3

De tienden en offerandes waren de voorwaarde voor de zonen van Jacob om naar God terug te keren.

“… Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel.” (Maleachi 3:7-9)

De tienden vestigen een partnerschap met de HEERE van de legermachten.

Bovendien bewijst de tiendegever voor zichzelf, de wereld en de auteur van de vloek dat zijn geloof in de levende God geen oplichterij is.

Er is geen andere manier. Wie het Zegel van God, de Belofte van de Geest, de Vrede, de Blijdschap, de Liefde en het Leven wil hebben, moet, door de trouwheid in de tienden, zich verenigen met de Allerhoogste God van Abraham.

Anders blijft u een middelmatig leven leiden.

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches